Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - Polska
Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - Polska
Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - Polska
Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - Polska
Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - Polska
Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - Polska

Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - kancelaria prawna, Polska

ZAJMUJEMY SIĘ M.IN.:

obsługą spółek
zakładaniem spółek
obsługą obcokrajowców
własnością intelektualną
prawem internetu
nieruchomościami
windykacją
prawem pracy

CGO Legal Counseling jest kancelarią specjalizującą się w pomocy prawnej osobom zagranicznym. Nasz zespół składa się z siedemnastu prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej z zakresu prawa korporacyjnego i imigracyjnego. Zakładamy spółki z o.o. niemal codziennie –współpracujemy z notariuszami, księgowymi i tłumaczami przysięgłymi, nadzorując cały proces otwierania firmy od zera.

Przyjęta polityka naszej kancelarii zakłada, że wszystkie formalności winny być załatwione w jeden dzień – od rejestracji spółki, przez otwarcie rachunków bankowych, wybór wirtualnych biur, usług rachunkowych i złożenie wniosków do rejestru przedsiębiorców.

Po założeniu spółki klienci zwykle zwracają się do naszego departamentu imigracyjnego o pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt i karty pobytu – sprawnie w ciągu ok 1-2 miesięcy pomagamy klientom przejść przez cały proces. Nasi klienci mają zapewnioną obsługę w języku rosyjskim. Zapraszamy do kontaktu.

Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - Polska

POLSKIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPRZEDAŻ

Dysponujemy spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, gotowymi do sprzedaży – zarejestrowane, z czystym kontem. Pozwolą one Państwu rozpocząć działalność w przeciągu jednego dnia. Jedynym udziałowcem zarejestrowanych spółek jest GOC Corporate sp. z o.o. (nasza spółka operacyjna). Posiadamy w stałej sprzedaży kilka spółek – z siedzibami w Łodzi i Warszawie. Każda z naszych spółek spełnia poniższe wymogi:

Oferowane spółki posiadają numery KRS, REGON, NIP, rejestrację VAT i VAT-UE
Na życzenie spółka może posiadać rachunek bankowy w PLN lub w dowolnej innej walucie (w dniu nabycia udziałów).
Spółki nigdy wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej – nie posiadają aktywów, pracowników, zobowiązań handlowych.
Potwierdzamy to notarialnie przy sprzedaży.

Ponadto na życzenie Klienta możemy dokonać wszelkich zmian w spółce, takich jak m.in.:
siedziby spółki
składu zarządu
wysokości kapitału zakładowego
nazwy firmy
modyfikacja PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), itd.

Dodatkowo oferujemy po atrakcyjnej cenie usługi wirtualnego biura za pośrednictwem naszych partnerów w Łodzi i Warszawie.

Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej dedykowanej sprzedaży gotowych spółek z o.o. –
www.gotowa.spolka.pl , www.kupie-spolke.com.pl

Dział imigracyjny

Dział prawa imigracyjnego w kompleksowy i profesjonalny sposób zajmuje się sprawami cudzoziemców przyjeżdżających bądź już przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi świadczone przez nasz zespół w ramach działalności działu to katalog bardzo szeroki, który można podzielić na trzy podstawowe kategorie – sprawy pobytowe, sprawy pracownicze oraz sprawy obywatelskie.


Pobyt czasowy – Prowadzenie działalności gospodarczej

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Przede wszystkim należy pamiętać, że jeżeli podmiot prowadzi już działalność gospodarczą to w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy powinien on osiągnąć dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy wyliczeniu tym bierze się pod uwagę kwotę z trzeciego kwartału roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czynnik ten można brać pod uwagę wybierając województwo, w którym znajdować się będzie siedziba podmiotu. Gdyby porównać na przykład wyniki z I kwartału roku 2014, to dla województwa mazowieckiego dochód ten musiałby wynosić co najmniej 59 772 PLN, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim 39 732 PLN. Należy zauważyć, że o przedmiotowe zezwolenie można ubiegać się także w związku z dopiero rozpoczynaną działalnością gospodarcza. Ustawa o cudzoziemcach wskazuje bowiem, że wystarczy aby podmiot wykazał, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości powyższych warunków lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków.

Jeżeli nie jesteśmy wstanie bądź wykazać powyższego dochodu w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku ani też wykazać, że podmiot posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości powyższych warunków lub, że podmiot prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków możemy spróbować ubiegać się o zezwolenie w oparciu o inną przesłankę.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się również wtedy gdy podmiot zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami legalnie pracującymi w Polsce.

Warto wiedzieć, że zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się również cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze spółki za pomocą której mogliby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce wszelkie informacje na ten temat dostępne są w dziale korporacyjnym. Klientów zainteresowanych gotowym produktem zawierającym zarówno ofertę utworzenia spółki jak i wystąpienia o zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z działem imigracyjnym.

Ponadto kancelaria zajmuje się badaniem podstaw do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem jego przygotowywaniem i wnoszeniem. Reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.


Zatrudnianie obywateli WNP

Obywatele państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, a więc przede wszystkim Ukraińcy, Rosjanie czy Białorusini, mogą być zatrudniani w Polsce. Regulacje dotyczące tej kwestii wyglądają jednak nieco inaczej niż w przypadku siły roboczej napływającej chociażby z państw Unii Europejskiej.

Cudzoziemiec przybywający do Polski z państw WNP może wykonywać pracę maksymalnie przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Co ważne, nie musi on posiadać zezwolenia na pracę, ale wymaga się od niego legitymowania ważnym tytułem prawnym do przebywania w Rzeczypospolitej Polskiej (najczęściej wizą). Nie oznacza to jednak, że obcokrajowiec nie może otrzymać takiego zezwolenia na pracę. Powinien się o nie ubiegać pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca bez przerwy od co najmniej trzech miesięcy przed złożeniem wniosku i zamierza zatrudniać go dłużej niż sześć miesięcy.

Pracodawca ma także obowiązek poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby lub miejsce jego zamieszkania o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca przyjeżdżającego z WNP. Oświadczenie takie powinno zawierać szczegółowe dane m.in. co do nazwy zawodu, miejsca i okresu wykonywania pracy, wynagrodzenia brutto dla cudzoziemca itp. Do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty, takie jak: dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy, dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej i inne.

Należy pamiętać, że sama procedura zatrudnienia cudzoziemca pochodzącego z państw WNP poza ograniczeniem czasowym i koniecznością złożenia wyżej wspomnianego oświadczenia, zawiera jeszcze jedno obostrzenie. Mowa tutaj o obligatoryjnym zawarciu umowy o pracę w formie pisemnej.

Do CGO Legal mogą zgłosić się wszyscy pracodawcy, którzy mają w planie zatrudnienie cudzoziemców przyjeżdżających do Polski z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania i złożenia w urzędzie stosownych wniosków jak i przy ewentualnych procedurach uzyskania zezwolenia na pracę.

Więcej informacji udzielamy indywidualnie po kontakcie z nami.

Informacje kontaktowe

Realizacja: aktru.pl autor portalu polfirms.ru
Polskie spółki na sprzedaż, usługi prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców - Polska Google+